Vedtægter - til download

 

 

 

Love

 

for

 

Cykleklubben Viking

 

 

 

 

Gældende fra 23. oktober 2006

 

 

Love for Cykleklubben Viking

 

 

Navn, Hjemsted og Formål

 

§ 1.

Klubbens navn er Cykleklubben Viking med hjemsted i Frederikssund Kommune.

 

§2.

Klubbens formål er at fremme cykelsporten på såvel konkurrence som motionsniveau. Dette sker ved afholdelse af cykelløb, motionsløb, træningsamlinger, klubaftener, medlemsfester og lignende.

 

Ved alle klubarrangementer hvor der køres på cykel, skal deltagerne bære cykelhjelm.

 

Klubben skal være medlem af Danmarks Cykle Union, DCU.

 

 

Medlemmer

 

 

§3.

Som medlem optages alle, der opfylder klubbens formål.

 

Hvis klubben har status af licensklub, er klubdragt obligatorisk ved deltagelse i cykelløb.

 

§4.

Det på generalforsamlingen fastsatte kontingent betales helårligt forud pr. den 1. marts.

 

Rykker udsendes den 15. april. Der opkræves rykkergebyr.

Pr. 15. maj er man slettet af medlemslisten.

Ved genindmeldelse samme år som slettet for restance, bliver der opkrævet indmeldelsesgebyr svarende til rykkergebyr.

 

§5.

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen, hvis forslag herom er optaget på dagsorden.

 

§6.

Udmeldelse skal ske med 14 dages varsel til den 1. marts.

 

Hvis et medlem modarbejder klubbens interesser eller opfører sig upassende til skade for klubbens anseelse, kan bestyrelsen suspendere vedkommendes medlemskab indtil førstkommende generalforsamling, der afgør om vedkommende skal ekskluderes.

 

 

Ledelse

 

§7.

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, sekretær og kasserer, samt 3 bestyrelsesmedlemmer med ansvar for henholdsvis Motion herunder Børn & Ungdom, Sportslige aktiviteter og Sponsorer. Ved afstemninger i bestyrelsen hvor der er stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Bestyrelsen kan løbende nedsætte Adhoc-udvalg, hvis det skønnes nødvendigt.

 

Bestyrelsesmedlemmerne er klubbens repræsentanter i de respektive DCU-organer og udvalg.

 

Klubben tegnes af formaden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

Der kan vælges suppleanter.

 

§8.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på klubbens generalforsamling for 2 år således:

 

Formanden samt 2 medlemmer ( ansvarlig for sponsorer og sportslige aktiviteter) på lige årstal. Kasserer, sekretær samt 1 medlem ( ansvarlig for Motion og Børn & Ungdom) på ulige årstal.

 

Eventuelle suppleanter til bestyrelsen vælges for et år af gangen.

 

Revisor og suppleant for denne vælges hvert år.

 

§9.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens ledelse og handlingsplaner, samt det økonomiske ansvar i forbindelse med eventuelle Adhoc-udvalgs overholdelse af de budgetmæssige rammer.

 

§10.

Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsorden.

 

 

 

Regnskab

 

§11.

Klubbens regnskabsår er fra den 1. oktober til den 30. september.

 

Klubbens midler opbevares på en bankkonto, som tegnes af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsemedlem. Klubbens kasserer har fuldmagt til at disponere over klubbens konti til almindelige driftsmæssige formål.

 

Midler til klubbens daglige drift, dog højst kr. 3.000,- beror hos kassereren.

 

§12.

Regnskabet revideres på kasserens foranledning af klubbens revisor forud for den ordinære generalforsamling.

 

Revisoren kan foretage uanmeldt revision.

 

§13.

Regnskabet skal i revideret stand og efter forelæggelse for bestyrelsen forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

 

Generalforsamlingen

 

§14.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes ordinært hvert år i oktober eller november måned.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved annoncering i lokale aviser.

 

§15.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§16.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne i overensstemmelse med klubbens love, og dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes forelæggelse.

 

Generalforsamlingens beslutningsprotokol godkendes og underskrives af dirigenten.

 

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.

   

 2. Formandens beretning.

   

 3. Godkendelse af regnskabet og fastsættelse af kontingentet og budgettet for det kommende år.

   

 4. Behandling af indkomne forslag.

   

 5. Valg:

   

  5.a Valg til bestyrelsen.

   

  5.b Valg af revisor og suppleant for denne.

   

 6. Eventuelt.

   

   

  §17.

  For at have stemmeret på generalforsamlingen skal et medlem:

   

 1. Ikke stå i restance med kontingent.

 2. Være personligt tilstede.   

   

  Afstemninger sker normalt ved håndsoprækning, med mindre dirigenten skønner skriftlig afstemning nødvendig.

   

  Alle sager afgøres ved almindeligt flertal, med undtagelse af lovændringer, hvortil kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

   

  §18.

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når 25 stemmeberettigede medlemmer, eller 25% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

   

  Den ekstraordinære generalforsamling skal da afholdes inden tre uger fra begæringens fremsættelse.

   

  Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

   

  I modsat fald skal der snarest indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

   

   

  Opløsning

   

  §19,

  Hvis antallet af medlemmer er under 10, betragtes klubben som opløst.

   

  Ved opløsning tilfalder klubbens midler og ejendele DCU og skal anvendes til cykelsportens fremme.

   

  §20.

  I alle spørgsmål, der ikke er bestemt i klubbens egne love, gælder DCU's love.

   

  Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. oktober 2006.

   

  Sign. Lars Sund