Love For

 

Cykleklubben Viking

Gældende fra november 2019

 

§ 1.

 

Klubbens navn er Cykleklubben CK Viking med hjemsted i Frederikssund Kommune.

§2.

 

Klubbens formål er at fremme cykelsporten på motionsniveau. Dette sker ved afholdelse af motionscykelløb og cykeltræning flere gange i ugen, for medlemmer der kører på landevej- og/eller terræncykel. Klubben afholder klubaftener, medlemsfester og lignende sociale arrangementer.

Klubben kan være medlem af organisationer, råd og nævn der vil kunne fremme klubbens formål, herunder fremme tilknytning til motionscykling.

Medlemmer

 

§3.

 

Som medlem optages alle der kan tilslutte sig klubbens formål. Personer der ikke er myndige, skal have tilladelse fra forælder/værge for at kunde være medlem af klubben.

Klubdragt er obligatorisk når der deltages i klubbens cykelaktiviteter.

Ved alle arrangementer hvor der køres på cykel, skal deltagerne bære cykelhjelm.

Medlemmerne deltager frivilligt og på eget ansvar. Den gældende færdselslovgivning skal overholdes.

 

§4.

 

Det på generalforsamlingen fastsatte kontingent betales helårligt forud pr. den

1. marts gennem klubmodulet.

Rykker udsendes umiddelbart efter forfaldsdato, og udmeldeskrivelse sendes ud i april.

Pr. 1. maj er man slettet af medlemslisten.

Ved genindmeldelse samme år, bliver der opkrævet et års kontingent.

§5.

Udmeldelse skal ske med 14 dages varsel til den 1. marts.

§6.

 

Hvis et medlem modarbejder klubbens interesser eller opfører sig upassende til skade for klubbens anseelse, kan bestyrelsen suspendere vedkommendes medlemskab indtil førstkommende generalforsamling, der afgør om vedkommende skal ekskluderes.

Ledelse

 

§7.

 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand og kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer med ansvar for generelle retningslinjer, aktiviteter, kontakt til sponsorer og den daglige drift.

Ved afstemninger i bestyrelsen hvor der er stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens ledelse og handlingsplaner, samt det økonomiske ansvar i forbindelse med eventuelle Adhoc-udvalgs overholdelse af de budgetmæssige rammer.

Bestyrelsen kan løbende nedsætte udvalg med klubbens medlemmer, hvis og når det skønnes nødvendigt.

Bestyrelsesmedlemmerne er klubbens repræsentanter i de respektive foreninger og råd hvor klubben er repræsenteret.

Klubben tegnes af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller udvalgsmedlem.

 

§8.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på klubbens generalforsamling for 2 år således:

Formanden samt 2 medlemmer på lige årstal. Kasserer samt 2 medlemmer på ulige årstal.

Suppleanter til bestyrelsen vælges for et år. Revisor og suppleant for denne vælges hvert år.

Der vælges en valgkomitè bestående af tre medlemmer, hvoraf maksimalt en skal være fra den siddende bestyrelse. Valgkomitèens opgave er at fremme forslag til valg af medlemmer til bestyrelse og revisor med suppleanter overfor generalforsamlingen.

§ 9.

 

Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsorden.

Regnskab

 

§10.

 

Klubbens regnskabsår er fra den 1. oktober til den 30. september.

Klubbens midler opbevares på en bankkonto, som tegnes af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Klubbens kasserer har fuldmagt til at disponere over klubbens konti til almindelige driftsmæssige formål, gennem brug af de til enhver tid aktuelle og lovlige betalingsmetoder.

Midler til klubbens daglige drift, dog højst kr. 3.000,- beror hos kassereren.

Revision

§11.

 

Regnskabet revideres på kassererens foranledning af klubbens revisor forud for den ordinære generalforsamling.

Revisoren kan foretage uanmeldt revision.

 

Regnskabet skal i revideret stand og efter forelæggelse for bestyrelsen forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Generalforsamlingen

 

 

§12.

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes ordinært hvert år i oktober eller november måned.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og opslag på klubbens hjemmeside eller ved annoncering i lokale aviser.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne i overensstemmelse med klubbens love, og dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes forelæggelse.

Generalforsamlingens beslutningsprotokol godkendes og underskrives af dirigenten.

§13.

 

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af regnskabet

4. Fastsættelse af kontingentet for det kommende år

5. Fastsættelse af budgettet for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg:

1. Valg til bestyrelsen

2. Valg af suppleant til bestyrelsen

3. Valg af revisor og suppleant for denne

4. Valg af valgkomitè.

8. Eventuelt.

 

§14.

 

Alle personligt fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

Afstemninger sker normalt ved håndsoprækning, med mindre dirigenten skønner at skriftlig afstemning er nødvendigt eller at et tilstedeværende medlem beder om det.

Alle sager afgøres ved almindeligt flertal, med undtagelse af lovændringer, hvortil kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

§15.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når 25 stemmeberettigede medlemmer, eller 25% af de stemmeberettigede medlemmer, fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal da afholdes inden tre uger fra begæringens fremsættelse.

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

I modsat fald skal der snarest indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Opløsning

 

§16.

 

Hvis antallet af medlemmer er under 5, betragtes klubben som opløst.

Ved opløsning tilfalder klubbens midler og ejendele en selvvalgt forening der fremmer motion i Frederikssund Kommune, hvis dette ikke strider mod gældende lokale aftaler eller lovgivning.

§ 17.

 

I alle spørgsmål, der ikke er bestemt i klubbens egne love, gælder regler og retningslinjer vedtaget af Byrådet i Frederikssund og gældende dansk og internationale lovgivning.

Således vedtaget på generalforsamlingen november 2019